Paylaş

2244-Sanayi Doktora Programı 2020 yılı çağrısı başvuruları açılmıştır. Programa başvurular Aralık 2020 tarihine kadar alınacaktır.

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Burs/ Destek Kapsamı

Bu program ile;

– Doktora öğrencilerine burs,
– Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
– Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına istihdam desteği
sağlanır.

Program Kapsamında Burs Verilecek Öğrencilerde Aranan Kriterler

Programa kabul edilecek öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır;

– Doktora programı için tezli yüksek lisans derecesine, bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak,
– YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak,
– Halen yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez önerisi Enstitü tarafından onaylanmamış olmak,
– Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,
– Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mensubiyeti, üyeliği, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,
– Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

2020 yılı çağrı duyurusu için tıklayınız.